Algemene en Bijzondere Voorwaarden

(versie geldig vanaf 11/09/2023)

Algemene en Bijzondere Voorwaarden

Wij volgen de Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreisovereenkomsten.  Deze algemene reisvoorwaarden zijn  consulteerbaar op de website van de Geschillencommissie Reizen:     https://clv-gr.be/algemene_reisvoorwaarden_nl.html

De algemene reisvoorwaarden worden aangevuld door de Bijzondere Voorwaarden inzake de motorreizen georganiseerd door Détour (onder de volgende mogelijke merknamen: Détour, Motorreis.com), waarvan de integrale tekst te vinden is op de hiernavolgende pagina’s .

Door betaling van het voorschot of saldo evenals door enigerlei andere wijze van bevestiging van kennisname verklaart u kennis genomen te hebben van de voorwaarden en deze te aanvaarden.

Indien uw reservatie werd gemaakt via internet of per telefoon (verkoop op afstand) dan dient deze bestelbon niet ondertekend en teruggestuurd  te worden.  Het contract voor verkoop op afstand is geldig en bindend.

U bevestigt dat de namen van de  deelnemers op deze bestelbon juist zijn en overeenstemmen met de identiteitsdocumenten van de reizigers.  Zo niet moet u ons dit onmiddellijk melden.  Eventuele kosten te wijten aan een verkeerde opgave zijn ten laste van de klant.

In geval u een groepsreis hebt geboekt ontvangt u ten laatste 20 dagen voor vertrek bericht enkel indien het minimum aantal deelnemers (zoals voorzien in de brochure of website) niet zou zijn bereikt.  In dit geval wordt het voorschot terugbetaald of kunt u inschrijven op een andere reis.

Conform de reiscontractenwet zijn wij als reisorganisator verzekerd tegen financieel onvermogen bij: Ethias Verzekeringen, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 HASSELT (polisnummer 45.413.103) voor alle reservaties t.e.m. 31/12/2023. Voor de reservaties na die datum is de verzekering afgesloten bij een andere verzekeraar vermeld op de website en/of in de bestelbon.

Apart wordt het standaardinformatieformulier toegevoegd inzake uw rechten als reiziger.

Onze Privacy Policy is hier consulteerbaar.

Bijzondere Voorwaarden inzake alle reizen en specifiek ook de motorreizen

De verkoop en organisatie van de reizen gebeurt door Détour, Bornestraat 305 te 3012 LEUVEN, Ondernemingsnummer 0861.775.516.  Dit kan gebeuren onder de merknamen Détour of  Motorreis.com.  (hierna verder aangeduid met Détour)

Deze bijzondere voorwaarden primeren op eventuele tegenstrijdige bepalingen of andere informatie verstrekt (bvb. de FAQ op de website).

Inschrijving/reservatie en betaling

Inschrijving/reservatie gebeurt schriftelijk, via email of webformulier, waarbij de deelnemer de gevraagde informatie meedeelt.

Een reservatie is pas definitief nadat deze door Détour werd bevestigd via bestelbon én nadat de gevraagde voorschotten tijdig werden betaald.  Indien het voorschot of saldo niet tijdig werd voldaan, mag Détour de gereserveerde plaats terug vrijgeven en beschikbaar stellen voor andere kandidaat-deelnemers.

Het ondertekenen van de bestelbon of het betalen van het voorschot en/of saldo evenals enigerlei andere wijze van bevestiging van kennisname gelden als aanvaarding van de algemene en bijzondere voorwaarden.

Eventueel telefonisch doorgegeven prijzen zijn niet bindend en gelden enkel als indicatie.  Deze dienen schriftelijk, via email of andere digitale communicatiemiddel bevestigd te worden.  Zuiver materiële vergissingen in de voorgestelde prijs kunnen aanleiding geven tot een prijscorrectie, waarbij de klant altijd de mogelijkheid heeft om akkoord te gaan met het gecorrigeerde voorstel of af te zien van de reservatie.

Bij boeking binnen de maand voor afreisdatum, dient de volledige reissom onmiddellijk te worden betaald.  Het volledige bedrag dient altijd ten laatste op vervaldatum te zijn volstort. Zo niet heeft Détour de mogelijkheid de reservatie te annuleren en verliest de reiziger alle rechten op het reeds gestorte voorschot dat dient om de gemaakte administratieve en boekingskosten te dekken.

Inschrijving en deelname kan geweigerd worden door de reisorganisator:

  • Indien er aanwijzingen zijn dat de kandidaat-deelnemer niet geschikt is voor deelname aan dit type reis;
  • Als het gedrag van de deelnemer een slechte invloed heeft op de aangename groepssfeer die heerst op deze reizen;
  • Het rijgedrag van de deelnemer een gevaar vormt voor zichzelf en/of voor anderen;
  • Er in het verleden al problemen zijn geweest met het naleven van de afspraken en ongepast gedrag vanwege een kandidaat-deelnemer.

Dit is een niet-limitatieve opsomming van mogelijke gronden van weigering tot deelname.

Reisduur en programma

De reiziger dient kennis te nemen van het reisprogramma, de reisroute en de bijzonderheden zoals vermeld in de reisinfo.
Vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger houdt er in alle omstandigheden rekening mee dat deze zowel vóór als tijdens de reis kunnen wijzigen.
Wijzigingen in de dienstregelingen van vervoerders kunnen de reisduur beïnvloeden. De reiziger heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom indien de tijdstippen van vertrek en aankomst, ten gevolge van wijzigingen, niet méér dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip.

Détour is niet verantwoordelijk voor de extra kosten veroorzaakt door vertragingen, wijzigingen van dienstregeling of transportmiddel, weersomstandigheden, stakingen ,oproer, technische problemen, overmacht en niet te voorziene gebeurtenissen zoals niet-limitatief: oorlog, epidemieën, ongevallen, overstromingen, aardbevingen, nieuwe reglementeringen en wetgeving die leiden tot mogelijke extra verblijfs- en reiskosten voor de deelnemer.

Deelnemers dienen aanwezig zijn op de voorziene tijd en plaats. Eventuele kosten voortvloeiend uit het niet (tijdig) aanwezig zijn, vallen ten laste van de reiziger. Niet genoten diensten, ten gevolge van het laattijdig vervoegen van een groep of de voorziene bestemming, worden niet terugbetaald.

In geval de vluchten en/of de luchthaventransfers door de deelnemers zelf worden geboekt, kan Détour in geen enkel geval advies of tussenkomst verlenen n.a.v. problemen, annulaties, overboekingen , enz. met betrekking tot deze vluchten en/of luchthaventransfers.

De reizigers dienen de noodzakelijke reisdocumenten (identiteitskaart, paspoort, geldig rijbewijs, verzekering motorfiets, vaccinatiebewijs…) bij zich te hebben, en de reisorganisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kosten of schade opgelopen door het niet bij zich hebben van deze documenten.  We raden ten zeerste aan het rijbewijs om te zetten naar het Europees Model (voor zover dit nog niet zou gebeurd zijn).

Eigendomsrechten

Het ter beschikking gestelde reisconcept en de routes vallen onder het eigendomsrecht van Détour. De aan de reiziger doorgestuurde en/of overgemaakte reisinformatie, inclusief de uitgewerkte routes (al of niet in GPS-formaat) en reisprogramma’s mogen, behoudens expliciete toestemming van Détour, door de reiziger niet verspreid of beschikbaar gesteld worden aan personen die niet rechtstreeks aan de reis deelnemen. Zonder afstand te doen van de mogelijkheid om een hogere schadevergoeding te eisen al of niet via gerechtelijke weg , is de minimale schadevergoeding voor inbreuk op bovenvermelde eigendomsrechten vastgelegd op tweemaal de door de reiziger betaalde integrale reissom, verhoogd met de innings-, administratie- en/of procedurekosten.

Détour kan gebruik maken van de tijdens de reis gemaakte foto’s, opnames, getuigenissen e.d.m. voor haar promotionele of andere doeleinden. Wenst een deelnemer dat hij/zij niet zichtbaar is op beeldmateriaal gebruikt voor promotionele doeleinden, dan dient deze Détour daarvan (bij voorkeur voorafgaandelijk) in kennis te stellen, en voor zover dit nog technisch mogelijk is, houden we met deze wens rekening.

Aard van de reis

De reiziger bevestigt uitdrukkelijk op de hoogte te zijn dat de motorreizen de nodige motorbeheersing en –ervaring vereisen van de deelnemer (piloot en duo), en is zich bewust van de risico’s verbonden aan het motorrijden.

Détour is nooit aansprakelijk voor eventuele ongevallen tijdens de reis, ongeacht de bestuurder daarbij in recht of in fout is. Eventuele schade en aansprakelijkheid terzake dienen afgehandeld te worden op de geëigende wijze (als wijze van voorbeeld: Europees Aanrijdingsformulier opstellen, vaststellingen laten doen door de Politie, etc.).

De reiziger verklaart door de inschrijving zich in voldoende goede lichamelijke en geestelijke conditie te bevinden om aan de reis te kunnen deelnemen. Persoonlijke schade, alsook schade aan derden die voortvloeit uit verkeerde inlichtingen dienaangaande, vallen volledig ten laste van de reiziger.

De deelnemer is vrij de door Détour uitgewerkte motorroutes al of niet te rijden volgens het geadviseerde programma, of zijn/haar eigen route te volgen.

Détour stelt routes ter beschikking van de deelnemers in GPS-formaat, via roadbook of andere wijze. Het is mogelijk dat de route in formaat voor GPS, op de wegenkaart of op het roadbook dat werd ter beschikking gesteld van de deelnemer, afwijkt van hetgeen door Détour werd bedoeld te volgen. Het blijft de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer te beslissen een weg al of niet te volgen, rekening houdend met de moeilijkheidsgraad, de eigen rijtechnische ervaring , de plaatselijk geldende (verkeers)reglementering of de gewijzigde verkeerssituatie.

Enkel voor zover dit specifiek is voorzien in het reisaanbod is er begeleiding voorzien tijdens de motorreis. Ook in dit geval worden de routes afgereden onder het motto van vrije keuze van rijden. Dit impliceert dat er niet noodzakelijk in één groep wordt gereden en dat de deelnemer wordt aangeraden zich aan te sluiten bij andere deelnemers die er eenzelfde rijstijl en reisgewoonten op na houden.  Het is beter te rijden in kleinere groepen dan in één grote groep.  Tijdens de motorritten, zowel individueel als in groep, is elke deelnemer gehouden om veilig te rijden zowel voor zichzelf als voor de andere deelnemers.  Elke deelnemer blijft verantwoordelijk voor zijn rijgedrag en voor eventuele veroorzaakte ongevallen of begane verkeersovertredingen.

De begeleiders zijn niet gehouden om de groepjes te vergezellen tijdens de ganse rit. Er kan vrijblijvend met de begeleiders worden afgesproken op specifieke stopplaatsen onderweg of er kan met hen afgesproken worden om bepaalde trajecten van de rit samen te rijden.   Bij de begeleide reizen is het mogelijk dat er voor de begeleiding rustdagen worden ingelast, waarbij de begeleiding wel contacteerbaar blijft i.g.v. problemen, maar ze niet noodzakelijk ter plaatse blijft.

De begeleiders kunnen voorzien in instructie en begeleiding inzake defensieve motorrijtechnieken. Dit gebeurt enkel in de mate dat dit voorzien is in het programma en de reiziger hiervoor de eventuele supplementen heeft betaald.
Er wordt enkel instructie gegeven voor zover de deelnemer er een defensieve rijstijl op nahoudt.  De deelnemer is vrij de gegeven rijdadviezen te volgen of niet.  We verwachten vooral dat u veilig rijdt voor uzelf en voor de andere weggebruikers.

Détour (hiermee worden ook de begeleiders/instructeurs bedoeld die werken in opdracht van Détour) behoudt zich het recht voor de instructie, de begeleiding en het rijden in groep onmiddellijk te onderbreken, indien de defensieve rijprincipes door de reiziger niet worden nageleefd, dit zonder dat recht geeft op enige terugbetaling aan de reiziger.

Annulering en wijziging door de reiziger

Elke annulering of wijzigingsvraag moet schriftelijk bij voorkeur via e-mail op info@detour.be (via het email-adres gebruikt bij je inschrijving) gemeld worden aan Détour.

Bij annulering worden de volgende kosten aangerekend:
– t.e.m. 90 dagen voor het vertrek: 40 % van de reissom
– vanaf 90 tot en met 60 dagen voor afreis: 50 % van de reissom
– vanaf 60 tot en met 30 dagen voor afreis: 60 % van de reissom
– minder dan 30 dagen tot en met 14 dagen voor afreis: 75 % van de reissom
– vanaf 14 dagen voor de afreis en bij afwezigheid bij het vertrek: 100% van de reissom

Voor de reizen naar de TT Races op het eiland Man, gelden verhoogde percentages bij annulering:

– t.e.m. 125 dagen voor het vertrek: 50 % van de reissom
– vanaf 125 tot en met 95 dagen voor afreis: 60 % van de reissom
– vanaf 95 tot en met 60 dagen voor afreis: 75 % van de reissom
– minder dan 60 dagen tot en met 30 dagen voor afreis: 90 % van de reissom
– vanaf 30 dagen voor de afreis en bij afwezigheid bij het vertrek: 100% van de reissom

De annulatiekosten bedragen in alle gevallen minimaal de reeds gemaakte kosten van boekingen en reservaties (bvb. Vluchten, hotel, transfers, transport, verzekering) indien dit laatste bedrag hoger zou uitvallen dan de bovenvermelde percentages van de reissom.
Deze annuleringskosten moeten in ieder geval aan de reisorganisator betaald worden, zelfs in geval van annulering door toeval of overmacht.

Indien voor de geboekte reis een annulatieverzekering werd afgesloten door de reiziger (de eigen annulatieverzekering of diegene door Détour aangeboden) zijn er in geval van tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij de volgende mogelijkheden:

  • De annulatieverzekering betaalt rechtstreeks aan de reiziger;
  • De annulatieverzekering betaalt rechtstreeks aan Détour.

Détour levert op aanvraag een attest af voor de verzekeringsmaatschappij van de te betalen annulatiekosten.

De reeds door de deelnemer betaalde voorschotten worden verrekend met bovenvermelde annulatiekosten en eventuele tussenkomsten van de verzekeringsmaatschappij leiden naar gelang het geval voor een nog te ontvangen of een nog te betalen saldo of een nulsaldo.   Voor de vaststelling van bovenstaande kosten, wordt de datum in aanmerking genomen waarop de reisorganisator de schriftelijke melding van annulering of wijziging heeft ontvangen.

Kosten voor wijzigingen aan het reisprogramma, onder voorbehoud dat wijzigingen mogelijk zijn, worden aangerekend ten belope van de kosten verbonden aan de wijziging, verhoogd met een administratieve vergoeding van minimum € 40,00.

Annulering en wijziging door de reisorganisator
De omstandigheden ter plaatse, de bijzondere bestemmingen en het avontuurlijk karakter van sommige reizen kunnen met zich meebrengen dat vóór of tijdens de reis aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht. De reisorganisator verplicht zich ertoe om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken.

Wanneer er zich tijdens de reis een programmawijziging opdringt ten gevolge van factoren onafhankelijk van de wil van de reisorganisator, zal Détour of de reisleider een alternatief zoeken, rekening houdend met de wensen van de deelnemers. Détour of de reisleider neemt de uiteindelijke beslissing.
Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, uitstappen, logies of plaatselijk vervoer afwijken van wat in de brochure en/of de website is vermeld. De reisorganisator is in dat geval verplicht de reiziger alternatieven aan te bieden die zoveel mogelijk het oorspronkelijke karakter van de reis in stand houden.

Goed verloop van de reis

De reiziger dient de richtlijnen van de begeleider of reisorganisator te volgen in verband met de veiligheid, het verloop van de reis en het groepsgebeuren. Bij niet naleving van deze richtlijnen en/of  wanneer hij/zij door hinder en overlast of ongepast gedrag de goede uitvoering van de reis in het gedrang brengt, kan hij van (verdere) deelneming worden uitgesloten zonder aanspraak te kunnen maken op gehele of gedeeltelijke schadevergoeding. De motorrijder en passagier engageren zich tot een verantwoorde rijstijl, en brengen zichzelf, noch andere weggebruikers of medereizigers in gevaar.

Bagage

De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage. De mogelijke aansprakelijkheid van de vliegtuigmaatschappij of het hotel blijft evenwel behouden.

Bij de reizen waarbij bagagetransport is voorzien, zijn er beperkingen toepasselijk, die op de website geraadpleegd kunnen worden. De beperkingen inzake toegelaten gewicht en afmetingen van de bagage dienen gevolgd te worden. Eventuele extra kosten voor overschrijding hiervan zijn ten laste van de reiziger.  Détour is niet verplicht meer volume en aantal stuks bagage mee te nemen dan voorzien.
Behoudens afwijkende vermelding bij het reisprogramma of mededeling, en voor zover Détour zelf de vluchten zou boeken in opdracht van de reiziger, is bij de vluchtreservatie enkel handbagage voorzien volgens de restricties van de luchtvaartmaatschappij. Supplementen aangerekend door de luchtvaartmaatschappij of transfermaatschappij voor bijkomende bagage, zijn ten laste van de reiziger.

Wenst men extra tassen of koffers mee te nemen, of neemt men grotere bagagestukken mee dan voorzien, dan dient vooraf nagegaan te worden bij Détour of deze nog meekunnen met het motortransport of dat er bijkomende bagage kan gereserveerd worden op de vlucht. Détour heeft het recht om deze bijkomende bagage te weigeren. Per extra bagagestuk of oversize bagage dat met het motortransport wordt meegegeven, dient een supplement te worden betaald bij het afgeven van de bagage voor transport.

Om misverstand en tijdverlies te vermijden, dient op de bagage en de motorkoffers minstens de naam van de deelnemer te worden vermeld.  Détour kan hiertoe zelf bagagelabels ter beschikking stellen.

Elke deelnemer blijft verantwoordelijk voor de inhoud van zijn bagage en engageert zich ertoe om geen wapens, verdovende middelen en andere illegale voorwerpen mee te geven met de bagage.  Alle eventuele schade opgelopen hierdoor, wordt volledig verhaald op de deelnemer.

Minimum aantal deelnemers

Indien een groepsreis het voorziene minimum aantal deelnemers niet bereikt heeft, houdt de organisator zich het recht voor om deze te annuleren. In dat geval wordt het reeds gestorte voorschot integraal terugbetaald aan de reiziger. Er kan in overleg met de reiziger een alternatief worden voorgesteld, conform art. 11 van de Algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen.

Reisbijstand- en annulatieverzekering

Tenzij  anders vermeld in de reisbrochure of op de website, heeft Détour geen reisbijstand- of annulatieverzekering afgesloten voor de deelnemers. Deelnemers kunnen tegen betaling deze verzekering afsluiten volgens het voorstel van Détour ofwel een eigen polis afsluiten.  Het hebben van deze verzekeringen kan verplicht worden bij de motorreizen.  Het is de verantwoordelijkheid van de klant om Détour correct te informeren omtrent het al of niet hebben van deze verzekering en de nuttige gegevens van deze verzekering door te geven.

Moet er beroep gedaan worden op de reisbijstandverzekering tijdens de reis, dan vallen de tussenkomsten (repatriëringen e.d.m.) ten laste van de reisbijstandverzekering volgens de specifieke verzekeringsvoorwaarden, ook al zou Détour deze repatriëring zelf verzorgen. Heeft de deelnemer geen reisbijstandverzekering afgesloten, dan zijn de kosten voor tussenkomst, assistentie of repatriëring volledig ten laste van de deelnemer.

Bepaling van toepassing inzake het eventueel voorziene motortransport

Indien er motortransport is voorzien, wordt dit met de grootste zorg uitgevoerd door of in opdracht van Détour. De deelnemer is ertoe gehouden eventuele reeds bestaande beschadigingen, krassen e.d.m. aan de motor en haar toebehoren te melden aan de organisator vóór het laden van de motoren.

1.Met de reiziger wordt in het kader van de reisplanning een plaats, datum en uur afgesproken voor de levering en afhaling motoren. Is de reiziger niet aanwezig op het afgesproken uur en de afgesproken plaats, dan kan Détour geen wachttijd garanderen, daar dit mogelijks de planning voor de andere reizigers in het gedrang brengt. Is wachttijd mogelijk dan wordt dit aan de reiziger aangerekend volgens het gangbare tarief. Is wachttijd onmogelijk dan worden de motoren door Détour uit veiligheidsoverwegingen niet onbewaakt afgeleverd; mogelijk worden de motoren zelfs niet afgeleverd, maar terug meegenomen. De kosten voor stalling van de motoren op een veilige plaats en/of bijkomende transportkosten, zijn in dit geval volledig ten laste van de reiziger.
De kost van de wachttijd bedraagt minstens 50 euro per uur, met een minimum van 50 euro. Deze kosten moeten onmiddellijk en ter plaatse worden afgerekend.
Ingeval van niet-aflevering ten gevolge van het niet-respecteren van de afspraken door de reiziger, kan deze laatste uiteraard geen terugbetaling van de reissom eisen.

2.Leverings- en afhalingsdata worden afgesproken met de reiziger, waarbij deze geacht wordt zijn/haar motor op het afgesproken tijdstip te brengen en/of af te halen. Kosten veroorzaakt door het niet of laattijdig afhalen van de motor door de reiziger, blijven ten laste van deze laatste.   Ook voor de stalling op de eigen locatie van Détour kunnen kosten worden aangerekend en evenzeer indien Détour bijkomende transport- en andere kosten heeft moeten dragen.

3.Bij overdracht van de motor voor transport wordt een rapport opgesteld en/of foto’s gemaakt waaruit de staat van de motor kan worden afgeleid. Eventuele reeds bestaande schades moeten door de reiziger op de dag van aflevering van het voertuig gemeld worden.
Détour zal zich inzetten om de motoren op een veilige en professionele manier te transporteren of te laten transporteren (middelenverbintenis).   Vertragingen of de onmogelijkheid om de motoren te leveren door overmacht, staking, wegversperringen, pannes e.d.m. geven geen aanleiding tot schadevergoeding t.o.v. de reiziger.  Détour engageert zich om desgevallend, in overleg met de reiziger, naar oplossingen te zoeken.

Er kan enkel tussenkomst verleend worden voor opgelopen schade tijdens het transport vanaf de plaats van vertrek tot aan de plaats van bestemming, inclusief het laden en lossen, maar dit nooit voor een bedrag dat hoger is dan de tussenkomst (rekening houdend met de toepasselijke franchises) voorzien in de specifieke verzekeringspolis hiertoe door Détour afgesloten of in de specifieke verzekeringspolis van de onderaannemer (indien het transport wordt uitbesteed).  De deelnemer kan gevraagd worden om zijn bijdrage in de kosten van de verzekering te voldoen. Op zijn/haar vraag wordt aan de deelnemer een samenvatting overgemaakt van de dekking die de specifieke transportverzekering biedt. In voorkomend geval is de vergoeding voor bovenvermelde schade ten laste van de verzekeringsinstantie en in geen geval valt deze schade ten laste van Détour zelf. Deze waarborg geldt voor zover er vóór en na elk transport een gedetailleerde inventaris en/of fotodossier werd opgemaakt van de desbetreffende motorfiets. Indien de deelnemer meent dat er schade is opgelopen aan de motor tijdens het transport, dan dient deze dit onmiddellijk te melden bij ontvangst van de motor, zo niet wordt de volledige verantwoordelijkheid voor de opgelopen schade afgewezen.  Motorkoffers moeten door de deelnemers zelf worden ingepakt teneinde ze te vrijwaren van schade en Détour draagt hier geen verantwoordelijkheid in geval van schade door gebrekkige verpakking.  Op de laadplaats zal hiervoor het nodige inpakmateriaal en/of transportdekens voorzien worden; u mag uiteraard ook met eigen materiaal de motorkoffer inpakken.  De handvaten van de koffers moeten ingeklapt worden om beschadiging te vermijden.  Détour kan niet aansprakelijk gesteld worden voor krassen, vegen en lichte schade aan motorkoffers of bagagekoffers. Lichte vegen of afdrukken aan het motorfietsframe veroorzaakt door het bevestigen van de spanriemen zijn soms onvermijdelijk en het staat de klant vrij om zelf extra bescherming te voorzien ter hoogte van de bevestigingspunten van de spanriemen (bvb. zelf een doek er rond vastmaken).

Indien deelnemers zich bijkomend wensen te verzekeren bij een andere verzekeringsinstantie, dienen deze dit voorafgaandelijk te melden aan Détour en dient deze bijkomende polis afstand te doen van enig verhaal op Détour bij schadegeval.

4.Stallingkosten, parkeerkosten en dergelijke meer zijn enkel ten laste van Détour indien dit expliciet voorzien is in het reisprogramma. Haalt de reiziger zijn motor laattijdig af of levert hem vroegtijdig in op een stallingplaats, dan zijn de bijkomende stalling –en transportkosten evenals alle eventuele bijkomende risico’s volledig ten laste van de reiziger.  Dit kan ook het geval zijn indien de stalling plaats vindt in de eigen inrichting van Détour.

5.Reizigers die door panne of ongeval hun motor niet meer op de afgesproken plaats kunnen krijgen, dienen overleg te plegen met Détour inzake het afhalen, repatriëren en stallen van deze motor. Alle additionele kosten veroorzaakt voor ophaling en/of stalling in bovengenoemd geval zijn ten laste van de reiziger en dienen onmiddellijk vergoed te worden aan Détour, ten laatste bij aflevering van de motor, tenzij Détour kan vergoed worden door een hiertoe specifiek gesloten verzekeringspolis. De motor wordt niet afgeleverd indien deze additionele kosten onbetaald gebleven zijn.

6.Détour is niet verantwoordelijk voor schade ten gevolge van het niet-waterdicht zijn van bepaalde accessoires op de motor en evenmin voor lichte sporen van wrijving t.g.v. het transport en het gebruik van bevestigingsmateriaal. Evenmin is Détour verantwoordelijk voor schade opgelopen door deelnemers tijdens de ritten (bvb. door een val met de motor) en deze schade is nooit gedekt door de hierboven besproken transportverzekering.

7.De reiziger dient de gegeven richtlijnen voor een vlot en veilig transport van de motoren en bijhorende bagage te volgen.

8.Bovenstaande voorwaarden doen geen afbreuk aan de dwingende bepalingen van de CMR-conventie, die in voorkomend geval primeren op bovenstaande voorwaarden.

Bovengrens aansprakelijkheid reisorganisator

In de gevallen bedoeld in artikel 51 §3 van de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017 wordt de aansprakelijkheid van Détour beperkt tot driemaal de totale reissom.

Bevoegde Rechtbanken

In geval van geschillen zijn, naast de Geschillencommissie Reizen, enkel de rechtbanken bevoegd van het arrondissement Leuven of afdeling Hasselt (Provincie Limburg).

 

nl_BENL
Détour nieuwsbrief

Détour nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ons reisaanbod.

Prima, uw inschrijving is gelukt!